Polityka prywatności

§ 1  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dostępu i korzystania z serwisu Klinikadiabetyka.
 2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki Użytkowników, jak również prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu prowadzącego Serwis. Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed skorzystaniem z Serwisu. 


§ 2  DEFINICJE

Użyte w niniejszym regulaminie terminy pisane wielką literą oznaczają:

a) Facebook – portal społecznościowy Facebook, dostępny pod adresem http://www.facebook.pl, połączony z aplikacją o tej samej nazwie;

b) Konto Pacjenta – profil w Serwisie Zarejestrowanego Użytkownika, nie będącego lekarzem i utworzonego za pośrednictwem wyboru opcji „Konto pacjenta” podczas procedury rejestracji. Użytkownik może zalogować się do swojego Konta Pacjenta za pomocą panelu dostępnego na stronie klinikadiabetyka.pl, korzystając w tym celu z ustalonego loginu (ciągu znaków, niezbędnego do uwierzytelnienia i identyfikacji Użytkownika w Serwisie) oraz hasła;

c) Konto Lekarza - profil w Serwisie Zarejestrowanego Użytkownika, posiadającego kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza, i utworzonego za pośrednictwem wyboru opcji „Konto lekarza” podczas procedury rejestracji. Użytkownik może zalogować się do swojego Konta Lekarza za pomocą panelu dostępnego na stronie klinikadiabetyka.pl, korzystając w tym celu z ustalonego loginu (ciągu znaków, niezbędnego do uwierzytelnienia i identyfikacji Użytkownika w Serwisie) oraz hasła;

d) Operator – Klinikadiabetyka

e) Regulamin – niniejszy dokument;

f) Serwis – serwis internetowy Klinikadiabetyka, dostępny pod adresem internetowym www.klinikadiabetyka.pl

g) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu;

h) Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który prawidłowo dokonał procedury rejestracji w Serwisie korzystając w właściwego panelu dostępnego na stronie startowej Serwisu.


§ 3  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych jest Klinikadiabetyka, 41-800 Zabrze ul. Zonna 80. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i ich akceptacja przez Użytkownika.
 3. Wszelkie treści, materiały i artykuły zawarte w Serwisie lub udostępnione Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu mają charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny i nie stanowią porady lekarskiej.
 4. Dostęp do Serwisu jest bezpłatny. Operator zastrzega możliwość rozszerzenia funkcjonalności Serwisu o dodatkowe usługi, dostępne za opłatą.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników podjęte na podstawie informacji uzyskanych w Serwisie. Zastosowanie się do wskazań czy rekomendacji do których Użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem Serwisu powinno być poprzedzone bezpośrednią konsultacją z właściwym lekarzem specjalistą.
 6. Rejestracji w Serwisie można dokonywać wyłącznie we własnym imieniu.


§ 4  ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail oraz  datę urodzenia.
 2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, b. zgodnie z Regulaminem, c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@klinikadiabetyka.com
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 9. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
 10. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.


§ 5  ZASADY DZIAŁANIA SERWISU

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość zapoznawania się z treściami udostępnianymi przez specjalistów z różnych dziedzin medycyny, przede wszystkim diabetologii.
 2. Część zasobów Serwisu jest ogólnodostępna i każdy Użytkownik ma możliwość bezpłatnego zapoznania się z informacjami tam zawartymi. Niektóre z funkcjonalności Serwisu są udostępniane wyłącznie Zarejestrowanym Użytkownikom.
 3. Zarejestrowani Użytkownicy mają możliwość zadawania pytań lekarzowi specjaliście, za pośrednictwem przeznaczonego do tego panelu. W wiadomości zawierającej pytanie do diabetologa Zarejestrowany Użytkownik powinien unikać podawania danych osobowych, umożliwiających zidentyfikowanie jego tożsamości bądź tożsamości osób trzecich, jak również używania zwrotów powszechnie uznawanych za wulgarne. Panel zadawania pytań nie umożliwia przeprowadzenia konsultacji lekarskiej.
 4. Funkcjonalność zadawania pytań lekarzowi diabetologowi ma na celu identyfikację informacji, które mogą być interesujące dla Użytkowników i może zostać wykorzystana przez Operatora i podmioty z nim współpracujące dla wyboru tematów treści, które będą udostępniane w Serwisie. Odpowiedzi na pytania Użytkowników nie będą przesyłane bezpośrednio Użytkownikom, którzy zadali dane pytanie, lecz będą zamieszczane w przeznaczonej do tego sekcji Serwisu.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do selekcjonowania pytań, na które odpowiedź zostanie udzielona. Zadanie pytania lekarzowi poprzez Serwis nie gwarantuje, iż informacja dotycząca problemu opisanego w formularzu pytania zostanie opublikowana w Serwisie.


§ 6 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE 

 1. Dla korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania rejestracji i utworzenia konta Użytkownika.
 2. W celu rejestracji w Serwisie Użytkownik powinien wybrać opcję „Rejestracja” dostępną na stronie startowej www.klinikadiabetyka.pl i postępować według wyświetlonych instrukcji. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest tworzenie dwóch rodzajów konta Użytkownika, tj. Konta Pacjenta oraz Konta Lekarza, przy czym utworzenie Konta Lekarza wymaga spełnienia dodatkowych wymogów, określonych w § 8 ust. 1 Regulaminu.
 3. Konto Użytkownika tworzone jest na czas nieokreślony. Celem usunięcia konta i zawartych w nim danych Użytkownik powinien skontaktować się z Operatorem Serwisu.
 4. Użytkownik uprawniony jest do posiadania wyłącznie jednego konta w Serwisie.
 5. Warunkiem utworzenia konta Użytkownika jest podanie w formularzu rejestracyjnym danych takich jak imię, nazwisko, nazwa użytkownika oraz adres e-mail oraz potwierdzenie chęci założenia konta za pośrednictwem linku przesłanego na podany adres e-mail.


§ 7 FANPAGE FACEBOOK

 1. Operator prowadzi fanpage Serwisu za pośrednictwem portalu Facebook, który dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/klinikadiabetyka/ (dalej jako: Fanpage Facebook).
 2. Osoby obserwujące Fanpage Facebook mają możliwość zadawania pytań lekarzom za pośrednictwem portalu Facebook. Pytania powinny być sformułowane w sposób neutralny i zanonimizowany, tak aby nie udostępniały one informacji o stanie zdrowia konkretnej osoby.
 3. Fanpage Facebook nie umożliwia przeprowadzenia konsultacji lekarskiej i służy jedynie celom edukacyjnym.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanych na Fanpage Facebook treści bez powiadamiania o tym autora w przypadku, gdy dana treść jest wulgarna, obsceniczna lub w inny sposób narusza przyjęte normy obyczajowe, stanowi materiał promocyjny osoby, produktu, firmy bądź usługi, propaguje nienawiść rasową, narodową, religijną bądź stanowi atak lub groźbę w stosunku do pojedynczej osoby bądź grupy osób. Operator może również usunąć treści w stosunku do których podejmie uzasadnione podejrzenie, iż stanowią one naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych osoby trzeciej, bądź stanowią spam lub potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników Fanpage Facebook (np. zawierają odnośniki do portalów zewnętrznych, pliki, wirusy itp.).
 5. Fanpage Facebook jest stroną ogólnodostępną, w związku z czym jego użytkownicy powinni być świadomi zagrożeń związanych z publicznym udostępnianiem własnych danych osobowych i unikać publikacji za jego pośrednictwem treści zawierających swoje dane osobowe (tj. m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres-email, numer telefonu, wizerunek), w tym w szczególności danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia, przebytych chorób, stosowanych leków, zabiegów, kuracji itp. użytkownika lub możliwej do zidentyfikowania osoby trzeciej.
 6. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad funkcjonowania Fanpage Facebook należy skontaktować się z Operatorem.
 7. Oprócz powyższych zasad do funkcjonowania Fanpage Facebook zastosowanie znajdą postanowienia zawarte w regulaminie serwisu Facebook, dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/policies/.


§ 8 GRUPA FACEBOOK DLA PACJENTÓW

 1. Osoba posiadająca Konto Pacjenta ma możliwość dołączenia do zamkniętej grupy prowadzonej przez Operatora na portalu Facebook, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/groups/klinikadiabetyka/ (dalej jako: Grupa Facebook). Warunkiem dołączenia do ww. grupy jest posiadanie profilu użytkownika na portalu Facebook oraz w Serwisie i zgłoszenie Operatorowi woli dołączenia do grupy.
 2. Członkowie Grupy Facebook mają możliwość zadawania pytań lekarzom za pośrednictwem portalu Facebook. Grupa Facebook nie umożliwia przeprowadzenia konsultacji lekarskiej i służy jedynie celom edukacyjnym.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy użytkownik Grupy Facebook jest Zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu. Operator ma prawo odmowy dołączenia osoby do Grupy Facebook bez podawania przyczyny.
 4. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasad funkcjonowania Grupy Facebook należy skontaktować się z Operatorem w formie pisemnej na adres: 41-800 Zabrze ul. Zonna 80 bądź e-mailowo na adres: kontakt@klinikadiabetyka.pl


§ 9 STREFA DLA LEKARZY

 1. Lekarz wpisany do właściwego okręgowego rejestru lekarzy, posiadający kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. 2017.125 j.t oraz pełną zdolność do czynności prawnych jest uprawniony do utworzenia Konta Lekarza w ramach niniejszego Serwisu.
 2. Utworzenie Konta Lekarza oprócz wyboru loginu oraz hasła wymaga również podania informacji o Użytkowniku, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer prawa wykonywania zawodu.
 3. Przy dokonywaniu rejestracji Użytkownik powinien posłużyć się swoimi autentycznymi danymi. Jeden Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto Lekarza.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości danych podanych przy rejestracji Konta Lekarza. W przypadku uzasadnionych wątpliwości i podejrzenia, iż rejestracja została dokonana przez osobę nie posiadającą kwalifikacji określonych w ust. 1 powyżej bądź że osoba rejestrująca posłużyła się cudzymi danymi, Operator może odmówić rejestracji Konta Lekarza lub zawiesić Użytkownikowi dostęp do Konta Lekarza do czasu wyjaśnienia sprawy.
 5. Użytkownik, który utworzył Konto Lekarza ma prawo dołączenia do zamkniętej grupy prowadzonej przez Operatora na portalu Facebook, dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/groups/klinikadiabetykadlalekarzy/ (dalej jako: Grupa Lekarska).
 6. Grupa Lekarska służy wymianie informacji i opinii pomiędzy lekarzami na tematy związane z cukrzycą oraz jej leczeniem. W ramach dyskusji w Grupie Lekarskiej Zarejestrowani Użytkownicy powinni unikać podawania danych osobowych umożliwiających identyfikację ich pacjentów lub innych osób trzecich. Rozpowszechnianie postów, komentarzy lub innych treści zawartych w Grupie Lekarskiej i objętych ochroną na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami) może odbywać się wyłącznie za wyraźną zgodą autora treści.
 7. Część zamieszczonych w Serwisie materiałów jest dostępna wyłącznie dla Zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto Lekarza.


§ 10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz przepisami prawa
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników podjęte w związku z informacjami uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu.

Treści edukacyjne publikowane w Serwisie opracowywane są przez lekarzy, lecz ze względu na ich ogólny, informacyjny charakter nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarskiej


§ 11 WYMAGANIA TECHNICZNE I PLIKI COOKIES

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem posiadania przez Użytkownika dostępu do Internetu oraz spełnienia przez system informatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:                                                  a) przeglądarka Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, lub                                                b) przeglądarka Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies, lub                                                        c) przeglądarka Google Chrome w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą cookies.                                             
 2. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić ciągły i niezakłócony dostęp do Serwisu, jednakże nie może zagwarantować jego nieprzerwanego funkcjonowania. Wszelkie zakłócenia i utrudnienia w działalności Serwisu powinny być niezwłocznie zgłaszane Operatorowi.
 3. Celem zapewnienia Użytkownikom bezpieczeństwa Operator podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie dla treści oraz przeznaczenia Serwisu.
 4. Pliki cookies, tzw. „ciasteczka” to pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i przechowywane w przeglądarce internetowej, zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników i Zarejestrowanych Użytkowników. Operator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu, analizowania statystyk oglądalności Serwisu oraz jego integracji z usługami zewnętrznymi takimi jak Facebook.
 5. Pliki cookies wykorzystywane przez Serwis mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki tego typu są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki użytkownika Serwisu, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane, także po zakończeniu korzystania z Serwisu i służą do przechowywania informacji ułatwiających późniejszy dostęp do Serwisu (hasło, login).
 6. W każdym czasie istnieje możliwość zablokowania korzystania z plików cookies oraz usunięcia stałych plików cookies, wykorzystując właściwe ustawienia dostępne w przeglądarce internetowej.
 7. Ograniczenie lub zablokowanie stosowania plików cookies może wpłynąć na prawidłowe korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie.


§ 12 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Treści udostępnione w Serwisie są objęte ochroną zgodnie z przepisami  ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zmianami). Bez zgody Operatora wyrażonej na piśmie niedozwolone jest kopiowanie, powielanie i dalsze udostępnianie materiałów znajdujących się w Serwisie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.


§ 13 REKLAMACJE

 1. W przypadku zastrzeżeń związanych z funkcjonowanie Serwisu reklamacje należy zgłaszać Operatorowi w formie pisemnej na adres: 41-800 Zabrze ul. Zonna 80 bądź e-mailowo na adres: kontakt@klinikadiabetyka.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać adres e-mail osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne może zostać udzielona Użytkownikowi w formie wiadomości e-mailowej.


§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Operator z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązujące go, zmiany organizacyjne po stronie Operatora, zmianę zakresu usług świadczonych przez Operatora, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Operatora na obecnych warunkach.
 3. Operator jest administratorem danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników.
 
koty | rasowe | devon | rex | hodowla | kociakowelove | kociakowe | love | pl | kot | rasowy | śląsk | śląskie | zabrze | katowice | gliwice | bydgoszcz | polska | rodowód